Геодезически услуги

  • за изработване на Специализирани кадастрални карти за нуждите на архитектурното проектиране, вертикалното планиране и изработване на Трасировъчни планове, Парцеларни планове и Подробни устройствени планове – ПУП;
  • за отразяване на изменения във влязла в сила Кадастрална карта и Кадастрални регистри;
  • за издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР);
  • геодезическо заснемане на фасади на сгради (паметници на културата и др.) за реставрация, поставяне на окачени фасади и др.;
  • на елементи на техническата инфраструктура – въздушни, наземни и подземни проводи и съоръжения;
  • на линейни съоръжения и обекти (ЖП линии, пътища, канали и др.) за рехабилитация и проектиране.