на инженерни съоръжения

  • Използване на GPS апаратура за създаване на високоточна пространствена мрежа – за следене на хоризонталните и вертикалните движения в пространството, а така също и по положение в равнината;
  • Използване на прецизна геометрична нивелация, реализирана чрез изграждане и измерване на нивелачна мрежа – за изследване и следене на вертикалните движения на земната кора, а също и на инженерни съоръжения.

Кула РРТС „Ореляк“