Услуги свързани с правата, ползването и управлението на поземлените имоти

  • Издаване на скици и схеми от АГКК, по чл. 56 от ЗКИР
  • Нов Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ);
  • Частично изменение на влязъл в сила ПУП-ПРЗ (ЧИ на ПУП-ПРЗ);
  • Създаване на Кадастрална карта и Кадастрални регистри;
  • Попълване на сграда или самостоятелен обект в одобрена Кадастрална карта и Кадастрални регистри;
  • Делба, обединяване или друга промяна на имот;
  • Отстраняване на фактическа грешка във влязъл в сила Кадастрален и Регулационен план;
  • Проверка и попълване на имотни граници;
  • Трасиране на имотни граници по Кадастрален или Регулационен план;
  • Измерване на площ на имот.

Обекти:

“Предприятие за производство на бетонови изделия“ – част „Вертикално планиране“

Възложител: „СИМПРОЛИТ БГ“ АД

МВЕЦ „Славово“ – Парцеларен план на напорен тръбопровод и ел.захранващ кабел 20kV

Възложител: „ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ“ ЕООД

„Асфалтова база, завод за бетонови изделия и пресевно – миячна трошачна инсталация“, землище с.Бело поле, общ. Благоевград

Възложител: „АГРОМАХ“ ЕООД