в областта на геодезията, кадастъра и инвестиционното планиране

  • справки по актуалните Кадастрални карти и кадастрални регистри на територията на Република България;
  • консултации относно процедури и технически дейности по ЗУТ, ЗКИР, ЗСПЗЗ и вещно-правни аспекти на собствеността;
  • услуги, свързани с правата, ползването и управлението на поземлените имоти.