Нашите услуги

  • Създаване на топографска и кадастрална основа за подлежащи на проектиране обекти;
  • Изработване на проекти по част „Вертикално планиране“;
  • Изработване на Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура;
  • Даване на строителна линия и ниво, трасиране на осите на сгради и съоръжения, пренасяне на ниво;
  • Определяне обеми на земни работи – изкопи и насипи и др.

Обекти:

Цех за пластмасови тръби в с.Долна Градешница, Община Кресна, Област Благоевград

Възложител: „ЕКО ЕЛЕКТРА“ ЕООД

Цех за метални конструкции в с.Долна Градешница, Община Кресна, Област Благоевград

Възложител: „ЕКО ЕЛЕКТРА“ ЕООД

Когенерираща газова централа за производство на ел.енергия, ел.подстанция и съпътстващи сгради и съоръжения

Възложител: „БУЛТЕРА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Цех за алуминиева дограма в с.Долна Градешница, Община Кресна, Област Благоевград

Възложител: „ЕКО ЕЛЕКТРА“ ЕООД