На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че ще се проведе обществено обсъждане във връзка с проект за изменение на ОУП на община Благоевград за предвиждане на нова устройствена зона и устройствени показатели за имот с идентификатор 57159.502.693, местност “Лаго” по КККР на с. Покровник, община Благоевград.

Общественото обсъждане ще се проведе на 12.05.2021 г. от 15:30 ч. в зала №5 в сградата на община Благоевград с адрес: гр. Благоевград, пл. “Георги Измирлиев” №1.